فایل word بررسي معناي زندگي با اميدواري دانشجويان دختر و پسر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي معناي زندگي با اميدواري دانشجويان دختر و پسر :
نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

چکیده: زندگی بسیاری از مردم به سبب دلایلی متداول و معمولی که به آرمانها، اوضاع زندگی و روابط شخصی خاص ایشان مربوط میشود موقتاً یا دائماً پوچ و عبث است. معنای زندگی یکی از مهمترین موضوعات فلسفی، روانشناختی و دینی انسان در دوران جدید و عصر صنعتی شدن جوامع و پیشرفت همه جانبه علم و فنآوری است. ما در این پژوهش برآنیم تا رابطه معنای زندگی با امیدواری در دانشجویان دانشگاه پیام نور به دست آوریم. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه پیام نور کاشمر در سال 90 -89 می باشد. و نمونه این پژوهش 100 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور کاشمر است که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند. ابزار اندازگیری در این پژوهش پرسشنامه معنای زندگی و پرسشنامه امیدواری اشنایدر بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss و از آزمون T همبستگی واریانس، ضریب همبستگی پیرسون بوده است. نتایج نشان داد که: بین معنای زندگی و امیدواری به طور کلی رابطه معناداری وجود دارد. و بین معنای زندگی و امیدواری در دختران رابطه معناداری وجود ندارد. و بین معنای زندگی و امیدواری در پسران رابطه معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی