فایل word بررسي مقايسه اي عزت نفس در مادران داراي کودک عادي و مادران داراي کودک معلول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مقايسه اي عزت نفس در مادران داراي کودک عادي و مادران داراي کودک معلول :


تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

حضور کودک معلول در هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد و سلامت روانی خانواده به خصوص والدین را تحت الشعاع قرار می دهد، در همین راستا پژوهش حاضر به منظور مقایسه بین عزت نفس مادران دارای کودک معلول و مادران دارای کودک عادی در مرکز آموزش اختلالات یادگیری ناحیه یک شهرستان مشهد بصورت پیمایشی انجام گرفت. فرضیه اساسی آن است که بین عزت نفس مادران دارای کودک استثنایی ومادران دارای کودک عادی تفاوت معنا داری وجود دارد. جامعه آماری شامل 50 نفر از مادران دارای کودک معلول و 50 نفر از مادران دارای کودک عادی می باشد که نمونه گیری به صورت تصادفی انجام گرفته است. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت بوده و روش تحقیق در این بررسی میدانی و مقایسه ای است. برای تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل و نرم افزار spss استفاده شده است نتیجه ای که بدست آمد این بود که بین عزت نفس مادران دارای کودک عادی ومادران دارای کودک معلول تفاوت وجود دارد. هرچه سطح تحصیلات بالاتر باشد بر همان اساس نیز عزت نفس بالاتر است. نتایج به دست آمده گویای این واقعیت است که هر چه عزت نفس مادران بالاتر باشد ، اثر بخشی آنان در مقابله با شرایط زندگی بیشتر است.

لینک کمکی