فایل word بررسي مقايسه اي عزت نفس، افسردگي و رضايت از زندگي در مردان نابيناي شاغل و غيرشاغل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مقايسه اي عزت نفس، افسردگي و رضايت از زندگي در مردان نابيناي شاغل و غيرشاغل :


تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسهای عزت نفس، افسردگی و رضایت از زندگی در مردان نابینای شاغل و غیر شاغل انجام گرفته است. روش تحقیق، توصیفی از نوع کاربردی می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه عزت نفس آیزنک( 1976 )، پرسشنامه افسردگی بک( 1978 ) و رضایت از زندگی دینر و همکاران (1985 ) است. از بین تمامی مراجعین مرد نابینا به اداره بهزیستی گناباد (در فاصله زمانی بین بهمن ماه 1390 تا پایان شهریور 1391 )، مراجعانی که دارای حداقل ) تحصیلات پایان ابتدایی و حداکثر لیسانس و میانگین سن 20 تا 40 سال می باشند به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است که 30 نفر مرد نابینا ( 15 شاغل و 15 غیر شاغل) به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات گردآوری شده براساس آمار توصیفی و استنباطی(آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون t مستقل) از طریق نرم افزارآماری spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین اشتغال یا عدم معناداری مشاهده نشد.

لینک کمکی