فایل word بررسي مقايسه عملکرد دانش آموزان با و بدون اختلالات رفتاري در آزمون ديداري -حرکتي بندر گشتالت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مقايسه عملکرد دانش آموزان با و بدون اختلالات رفتاري در آزمون ديداري -حرکتي بندر گشتالت :
نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :28

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه عملکرد دانش آموزان با و بدون اختلالات رفتاری در آزمون دیداری حرکتی بندرگشتالت پایه های چهارم، پنجم و ششم به انجام رسیده است. به منظور دست یابی به هدف فوق تعداد 50 دانش آموزان ( 24 دانش آموز پسر و 26 دانش آموز دختر) دارای اختلال رفتار با استفاده از نمونه گیری دردسترس و 50 نفر از دانش آموزان عادی( 24 دانش آموز پسر و 26 دانش آموز دختر) با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از آزمون دیداری-حرکتی بندرگشتالت و پرسشنامه علائم مرضی کودکان ( CSI-4) صورت گرفته است. پایایی آزمون دیداری -حرکتی بندرگشتالت با روش بازآزمایی با نظام کوپتز بر حسب سن و فاصله ی زمانی در اجرا از 0/53 تا 0/90 و ( با میانه 0/77) گزارش شده است. و با روش بازآزمایی هات ( 1985 ) برای مقیاس آسیب روانی با فاصله ی زمانی دو هفته 0/78 بوده است. روایی این آزمون با نظام رشد کوپتز( 1975 ) ، آزمون رشدی دیداری – حرکتی 0/65 و با آزمون رشدی ادراک دیداری فراستیگ 0/47 گزارش شده است. از آزمون آماری t مستقل و تک نمونه ای برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، بین دانش آموزان دارای اختلال رفتاری و بدون اختلال رفتاری در آزمون دیداری حرکتی بندر گشتالت تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس یافته های دیگر بین دانش آموزان پسر و دختر دارای اختلال رفتاری و بدون اختلال رفتاری در آزمون دیداری حرکتی بندر گشتالت تفاوت معناداری مشاهده شد.

لینک کمکی