فایل word بررسي ميزان بيش فعالي توام با عدم توجه (ADHD) در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان بيش فعالي توام با عدم توجه (ADHD) در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي :
نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان بیش فعالی توام با عدم توجه (ADHD) در بین دانشآموزان مقطع ابتدائی شهرستان آمل بوده است. جامعه مورد پژوهش عبارت است از دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر آمل که در سال تحصیلی 93-92 در دبستان های پایه اول و دوم ابتدایی مشغول به تحصیل می باشند. 110 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی بعنوان نمونه با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای بررسی میزان بیش فعالی از آزمون کانرز فرم والدین و معلمان استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بیش فعالی کودکان در فرم معلمین در دختران و پسران دارای تفاوت معنیداری می باشد و با توجه به تفاوت میانگینها، پسران از میانگین بیشتری نسبت به دختران برخوردار هستند. نتایج دیگر نشان می دهد که پسران از میانگین بیشتری نسبت به دختران برخوردار هستند و دانش آموزان سال دوم از بیش فعالی و پرتحرکی بیشتری برخوردار می باشند. همچنین مقایسه بیشفعالی کودکان در فرم والدین در دانش آموزان سال اول و دوم دبستان نشان می دهد که تفاوت معنی دار نمی باشد.

لینک کمکی