فایل word بررسي ميزان تاثير شن بازي درماني در درمان کودکان بيش فعال شهر کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان تاثير شن بازي درماني در درمان کودکان بيش فعال شهر کرمان :
نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي توانمندسازي فردي اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیر شن بازی درمانی را در درمان کودکان پیش فعال شهر کرمان مورد بررسی قرار می دهد روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه تحقیق حاضر شامل کلیه کودکان بیش فعال مهد کودکان شهر کرمان در سال تحصیلی 92 - 93 می باشد. نمونه این پژوهش شامل 8 بود که پیش فعال 5 تا 7 سال می باشد که به وسیله پرسش نامه کانرز از مهد کودک یک شهر کرمان انتخاب شده اند. در این پژوهش سعی شده است با گروه کنترل در گروه آزمایش حداکثر مشابهت را از نظر جنس، سن، تحصیلات و هوش با یکدیگر داشته باشند. اکثر این طرح جهت تشخیص کودکان پیش فعال است پرسش نامه کانرز (فرم مخصوص آموزگار) استفاده شده است و همین طور از یک جعبه (سینی شن) به ابعاد 70 - 60 سانت متر با عمق 10 سانتی متر که دیواره ها و کف این جعبه با رنگ ابی رنگ آمیزی شده و تا عمق 5 سانتی متر با شن پر شده است. از روش آماری آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل پرداخت شد. داده های به دست آمده با استفاده از روش های توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و روش های استنباطی شامل t و اختلاف میان دین و خطا و انحراف استاندارد با نرم افزار spss تحلیل شدند که نتیجه پژوهش نشان داد که بین نمرات بیش فعالی در دو گروه کودکان پیش آزمون و پس آزمون آزمایشی تفاوت معنی داری دیده می شود.

لینک کمکی