فایل word نقش حمايت هاي حقوقي و حمايتي سازمان هاي دولتي برکاهش بزه ديدگي معلولان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش حمايت هاي حقوقي و حمايتي سازمان هاي دولتي برکاهش بزه ديدگي معلولان :


تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش حمایتهای حقوقی و حمایتی سازمانهای دولتی برکاهش بزهدیدگی معلولان است . جامعه ی آماری این تحقیق، شامل کلیه معلولان جسمی و ذهنی استان خوزستان می باشند. نمونه آماری شامل 210 نفر بوده که به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساختهی بوده که در دو بخش (بخش اول متغیرهای دموگرافیکی و بخش دوم سوالات اصلی تحقیق) آزمودنی ها را مورد ارزیابی قرار میداد. روایی پرسشنامه توسط کارشناسان حقوقی، قضایی و روانشناسان مجرب مورد تآیید قرار گرفت و پایایی آن در یک آزمون آزمایشی با استفاده از آلفای کرونباخ r=0.79 بدست آمد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد، درصد فراوانی) و استنباطی(مربع کای، ضریب همبستگی اسپیرمن)با سطح معناداری 0.05 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین برخوداری از حقوق شهروندی، احساس امنیت، شغل و مسکن با کاهش جرم علیه معلولان رابطه وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین برخورداری از حقوق شهروندی، احساس امنیت، شغل و مسکن با کاهش بزه دیدگی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد ( فرمول در متن اصلی مقاله) . بنابراین توجه و حمایت از معلولین و برخورداری آنها از حقوق شهروندی ، احساس رامنیت، اشتغال و مسکن می تواند که در کاهش جرم علیه آنها مؤثر باشد.

لینک کمکی