فایل word نقش رابطه هوش هيجاني و راهبردهاي مقابله اي در شادکامي افراد کم شنوا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش رابطه هوش هيجاني و راهبردهاي مقابله اي در شادکامي افراد کم شنوا :


تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

زمینه مسئله: شادکامی شامل ارزشیابی های شناختی و عاطفی است که افراد از خود و زندگیشان به عمل می آورند. شادکامی تحت تاثیر عوامل مختلفی است.هدف اصلی: لذا این مطالعه به بررسی رابطه هوش هیجانی و راهبردهای مقابله ای با شادکامی افراد کم شنوا پرداخته است.روش: در این مطالعه همبستگی، کلیه افراد کمشنوا رده سنی 36-10 سال مرکز بهزیستی شهر بیرجند و قاین در سال تحصیلی 93-1392 شامل 44 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد شادکامی آکسفورد ( 1990 )، هوش هیجانی شوت ( 1998 ) و راهبردهای مقابله ای لازاروس ( 1985 ) بود. پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده ها در نرم افزار آماری SPSS15 وارد و با استفاده از آزمون های آماری t مستقل، همبستگی پیرسون و رگرسیون در سطح معنی داری ( فرمول در متن اصلی مقاله) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین هوش هیجانی و سبکهای مقابله ای با شادکامی افراد کم شنوا رابطه معناداری وجود ندارد (p<0/05) بین سبک های مقابله ای در مولفه های خودکنترلی و طلب حمایت اجتماعی با هوش هیجانی در مؤلفه بیان هیجانات رابطه مثبت و معناداری به دست آمد (p<0/05) بین سبک های مقابله ای در مولفه های مقابله مستقیم، خود کنترلی، طلب حمایت اجتماعی، حل مساله برنامهریزی شده و ارزیابی مجدد مثبت با هوش هیجانی در مولفه بهره وری هیجانات رابطه مثبت و معناداری به دست آمد (p<0/05) .نتیجه گیری: با توجه به رابطه مثبت و معنادار بین هوش هیجانی و سبکهای مقابله ای و با توجه به اکتسابی بودن هوش هیجانی میتوان با افزایش هوش هیجانی از طریق برنامه های آموزشی و اعمال روش های مناسب سبک های مقابله های افراد را کارآمدتر نمود.

لینک کمکی