فایل word نقش رسانه هاي نوين در گسترش فراگيرسازي آموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش رسانه هاي نوين در گسترش فراگيرسازي آموزش و پرورش :


تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

نظام آموزش و پرورش در طی قرن ها و سال ها، دوره های تغییر و تحول زیادی را گذرانیده است تا دسترسی بشر به اهداف عالی انسانی را با درجهی اثربخشی بیشتری امکان پذیر سازد. اکنون تغییر در نظام آموزشی، معطوف به یک جریان عدالت محور و انسانی است که از آن تحت عنوان آموزش فراگیر یاد می شود. آموزش فراگیر نمایانگر یک چالش و تغییر تاریخی در نگرش نسبت به نوع انسانی است که با تکیه بر مدل اجتماعی از تفاوت های فردی در بین فراگیران دفاع می کند. همگام با تأسیس مراکز آموزشی و ارائهی آموزش، همواره از ابزارهای متفاوتی برای تسهیل فرایند یادگیری و افزایش بعد کمی و کیفی نام برده میشوند، در گذر زمان « رسانههای آموزشی » فعالیتهای آموزشی بهره گرفته شده است. این ابزارها که امروزه از آنها تحت عنوان و همگام با پیشرفت در علم و فناوری، از تغییر و تحولات چشمگیری برخوردار شدهاند و اکنون نسل جدیدی از رسانهها تحت عنوان به عرصهی آموزش وارد شده اند که با بهره گیری به جا و متناسب از رسانه های نوین می توان تا حدودی بر برخی « رسانههای نوین » مشکلات و موانع اجرای آموزش فراگیر غلبه کرده و برخی معایب آموزش فراگیر را نیز جبران نمود. که در این مقاله ، هدف بررسی نقش رسانه های نوین آموزشی در فراگیرسازی آموزش و پرورش می باشد.

لینک کمکی