فایل word نقش سازمان هاي مردم نهاد در ايجاد فرصتهاي برابر در جامعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش سازمان هاي مردم نهاد در ايجاد فرصتهاي برابر در جامعه :


تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

بر اساس اصول انسانی و ارزش های دینی تمامی انسان ها به برابری ذاتی خودشان اعتقاد دارند اما گاه نبود برنامه ریزی یا آگاهی، بی توجهی و سهل انگاری مانع از عمل به این باور درونی می شود. یک جامعه دارای افرادی با شرایط متفاوت است. افراد کم توان با نیازهای ویژه، به عنوان شهروندان یک جامعه و مانند دیگر افراد آن، حق حیات دارند و طبق اصل برابری باید از همه امکانات بهره مند شوند. دولتها مسئول رسیدگی به امور مردم هستند اما به دلایل مختلف به تنهایی قادر به اجرای اصل برابری نمی باشند. مردم به عنوان بهترین افراد در رسیدگی به امور خود در قالب سازمانهای مردم نهاد می توانند نقش بسزایی در این حیطه داشته باشند. سازمانهای مردم نهاد با ایفای دو نقش کلی زمینه ساز و عامل برابرسازی فرصتها، مسیر رسیدن به عدالت اجتماعی، برابری انسانها و در نهایت دستیابی به توسعه پایدار را رقم می زنند. در این میان آنان باید با اقدامات گوناگون از جمله اقدامات اجرایی، فرهنگ سازی، آموزشی، پژوهشی و ایجاد ارتباط با بخش های دولتی، دستیابی به فرصت های برابر را برای افراد کم توان مهیا کنند. مهمترین کارکرد سازمان های مردم نهاد تغییر نگرش جامعه نسبت به افراد کم توان و بهره گیری از مشارکت آگاهانه این افراد به عنوان یکی از پایه های ایجاد فرصت برابر می باشد که در نهایت توانمندسازی این گروه از افراد را در پی دارد.

لینک کمکی