فایل word بررسي ارتباط بين استرس شغلي و بهداشت حرفه اي بامتغيرهاي جمعيت شناختي درکارکنان نوبت کاري و غيرنوبت کاري يکي ازواحدهاي صنعتي تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ارتباط بين استرس شغلي و بهداشت حرفه اي بامتغيرهاي جمعيت شناختي درکارکنان نوبت کاري و غيرنوبت کاري يکي ازواحدهاي صنعتي تهران :


تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

باتوجه به اهمیت استرس شغلی و ارتباط آن با نوبت کاری درواحدهای صنعتی پژوهشی درزمینه بررسی ارتباط بین ا سترس شغلی وبهداشت حرفه ای بامتغیرهای جمعیت شناختی درکارکنان نوبت کاری و غیرنوبت کاری کارخانه شیرپاستوریزه پگاه تهران درسال 1389 انجام شده است هدف اصلی این پژوهش بررسی استرس شغلی درکارکنان نوبت کاری و غیرنوبت کاری کارخانه فوق الذکر است این پژوهش ازنوع زمینه یابی است و به ارتباط بین متغیرهای موردمطالعه یعنی نوبت کاری و استرس شغلی درمیان کارکنان کارخانه شیر پاستوریزه پگاه تهران می پردازد جامعه اماری شامل تمامی کارکنان زن و مرد شاغل دربخشهای ستادی و عملیاتی درکارخانه فوق الذکر درسال 1389 است گروه نمونه 100نفر ازکارکنان شاغل دربخشهای ستادی و عملیاتی که ازمیان 786 نفر کارکنان این کارخانه بطور تصادفی انتخاب شده اند را دربرمیگیرد ابزارپژوهش شامل سه پرسشنامه اطلاعات فردی و شغلی بهداشت حرفه ای و استرس شغلی است به منظور تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS ازامارتوصیفی و استنباطی t دوگروه مستقل و تحلیل رگرسیون چندمتغیری بطور همزمان استفاده به عمل آمد یافته ها تفاوت معنی داری را بین میزان استرس و منابع استرس درگروه نمونه تحقیق که دروضعیت نوبت کاری و غیرنوبت کاری قراردارند نشان میدهد که علاوه براین توان پیش بینی میزان و منابع استرس شغلی ازطریق سن تحصیلات سابقه کار میزان حقوق وبهداشت حرفه ای f=8.99 وجود دارد همبستگی مثبت و معناداری r=0.78 بین میزان استرس کارکنان و نوبت کاری آنها وهمچنین بین منابع استرس و نوبت کاری r=0.54 وجود دارد

لینک کمکی