فایل word بررسي جوسازماني ورابطه آن باسلامت رواني کارکنان دانشگاه آزادتبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي جوسازماني ورابطه آن باسلامت رواني کارکنان دانشگاه آزادتبريز :
نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره ملي دوسالانه روانشناسي صنعتي و سازماني ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور مقایسه جوسازمانی و رابطه آن با سلامت روانی کارکنان دانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز صورت گرفته است باتوجه به اینکه جوسازمانی ارتباط نزدیکی به برخی ازعوامل موثردرکارکرد و اثربخشی سازمان ها ازقبیل روحیه و انگیزش کارکنان دارد وجود جوسازمانی نامناسب میتواند موجب تعارض و فشارروانی دربین افراد گردد بنابراین پژوهش حاضر به بررسی رابطه جوسازمانی با سلامت روانی کارکنان پرداخته است این مطالعه توصیفی ازنوع همبستگی است و نمونه های موردمطالعه 200نفر ازکارکنان دانشگاه آزادتبریز می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد جوسازمانی هالپین و کرافت OCDQ با 64گویه و پرسشنامه CL-90-R90سوالی بود و داده ها بااستفاده ازامارتوصیفی و استنباطی بااستفادها زنرم افزار اماری SPSS17 موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت یافته ها نشان داد که بین جوسازمانی و سلامت روانی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد P<0/03 ازمیان ابعادنه گانه سلامت روان چهاربعد آن شامل : افسردگی P<0/03 اضطراب P<0/02 ترس مرضی P<0/001 و روان پریشی P<0/002 باجوسازمانی ارتباط معنی داری نشان داد

لینک کمکی