فایل word بررسي رابطه بين استرس شغلي وسلامت روان درگروهي ازکارکنان دانشگاههاي شهرتهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين استرس شغلي وسلامت روان درگروهي ازکارکنان دانشگاههاي شهرتهران :


تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضرباهدف بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت روان درگروهی ازکارکنان دانشگاههای شهرتهران صورت پذیرفت جامعه اماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه های شهرتهران درسال 1389 بود ازجامعه مذکور تعداد 150نفر90نفرزن و60نفرمرد بصورت تصادفی انتخاب و به پرسشنامه پاسخ دادند فرضیات پژوهش این بودکه : بین استرس شغلی ومولفه های آن باسلامت روان و زیرمقیاسهای آن رابطه معناداری وجود دارد/استرس شغلی میتواند سلامت روان را پیش بینی کند طرح پژوهش ازنوع توصیفی همبستگی بود ابزارمورداستفاده درپژوهش: پرسشنامه استرس شغلی و منابع آن که توسط دیویس رابینز ومکلی درسال 1991 تهیه شده و اعتبار آن به روش الفای کرونباخ 97درصد محاسبه شده است /پرسشنامه 28سوالی سلامت عمومی GHQ است که اعتبار آن 0/91 براورد شده است ازمونهای اماری R همبستگی پیرسون و رگرسیون بود

لینک کمکی