فایل word بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني وعملکرد سازماني ادراک شده کارکنان دراداره امورشعب بانک ملي اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني وعملکرد سازماني ادراک شده کارکنان دراداره امورشعب بانک ملي اصفهان :


تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضربررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکردسازمانی ادراک شده کارکنان دراداره امورشعب بانک ملی اصفهان بودها ست جامعه اماری تحقیق را کلیه کارکنان اداره امورشعب اصفهان تشکیل میدادند که ازبین آنها به شیوه طبقه ای تصادفی تعداد 400نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ارزیابی سازمانی مشتملبر 62سوال که مشتمل برابعادرهبری سیاست ها و استراتژیها تمرکز برمشتری مدیریت کارکنان مدیریت منابع و اطلاعات افرایندها و نتایج است و پرسشنامه فرهنگ سازمانی که شامل ابعادفرهنگ سلسله مراتبی بازاری طایفه ای و ویژه سالاری است بوده است جهت تجزیه و تحلیل اماری درسطح توصیفی ازمیانگین و انحراف استاندارد و درسطح استنباطی ازرگرسیون گام به گام استفاده گردید نتایج تحقیق نشان داد که ازبین ابعادفرهنگ سازمانی به ترتیب فرهنگ طایفه ای فرهنگ ویژه سالاری و فرهنگ بازاری پیش بینی کننده اثربخشی سیاست ها و استراتژیها اثربخشی مدیریت منابع و اطلاعات و فرایندها بوده اند به ترتیب فرهنگ سلسله مراتبی فرهنگ بازاری و فرهنگ طایفه ای پیش بینی کننده اثربخشی تمرکز برمشتری بوده اند ازبین ابعادفرهنگ سازمانی به ترتیب فرهنگ طایفه ای فرهنگ سلسله مراتبی و فرهنگ ویژه سالاری پیش بینی کننده اثربخشی نتایج بوده اند

لینک کمکی