فایل word بررسي رابطه رفتارشهروندي سازماني و عملکرد آموزشي معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه رفتارشهروندي سازماني و عملکرد آموزشي معلمان :


تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این تحقیق باهدف بررسی رابطه بین رفتارشهروندی سازمانی و عملکرد اموزشی معلمان مقاطع مختلف تحصیلی انجام شده است جهت دستیابی به این هدف تعداد 384نفر ازمعلمان استان کردستان برحسب شهر مقطع تحصیلی و انتخاب معلم به ترتیب براساس شیوه های خوشه ای طبقه ای و سیستماتیک بصورت تصادفی به عنوان نمونه اماری انتخاب شده اند این تحقیق برحسب هدف کاربردی و براساس شیوه گرداوری داده ها توصیفی و همسبتگی است و ازابزارپرسشنامه و بررسی اسنادومدارک برای جمع اوری اطلاعات استفاده شده است نتایج نشان میدهد تفاوت معناداری بین سطح عملکرد اموزشی معلمان و رفتارشهروندی سازمانی آنها وجود دارد بطوریکه درابعادفضیلت مدنی نزاکت و نوع دوستی معلمان دوره متوسط بالاتر ازمعلمان مقاطع راهنمایی و ابتدایی قراردارند همچنین درابعادوجدان کاری و جوانمردی معلمان مقطع راهنمایی درجایگاه بالاتری ازمعلمان دوره متوسطه و ابتدایی قراردارند و سرانجام این که میانگین نمرات رفتارشهروندی سازمانی معلمان مقطع راهنمایی بالاتر ازمقاطع متوسطه و ابتدایی بوده است همچنین بین عملکرد اموزشی معلمان دوره های مختلف تحصیلی و رفتارشهروندی سازمانی رابطه ای مثبت برقرار است درهمین ارتباط بعدوجدان کاری و وظیفه شناسی بیشترین ارتباط را باعملکرد اموزشی معلمان دارد

لینک کمکی