فایل word بررسي رابطه ساده و چندگانه عدالت سازماني ادراک شده بارفتارمدني سازماني درکارکنان يکي ازمراکز دولتي استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ساده و چندگانه عدالت سازماني ادراک شده بارفتارمدني سازماني درکارکنان يکي ازمراکز دولتي استان تهران :
نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره ملي دوسالانه روانشناسي صنعتي و سازماني ايران

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف بررسی رابطه ی ساده و چندگانه عدالت سازمانی ادراک شده بارفتارمدنی سازمانی کارکنان به مرحله اجرا درامد به همین منظور ازکارکنان یکی ازمراکز دولتی استان تهران که 500نفر بودند که تعداد 200نفربااستفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه عدالت سازمانی و پرسشنامه رفتارمدنی سازمانی بوده است دراین پژوهش جهت تحلیل داده ها علاوه برروش امارتوصیفی نظیر میانگین انحرا ف استاندارد ازهمبستگی ساده و چندگانه نیز استفاده شده است نتایج بدست آمده دراین پژوهش نشان میدهد که ابعادعدالت سازمانی باابعادرفتارمدنی سازمان رابطه مثبت و معنی داری دارد نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان میدهد که چهاربعد عدالت باابعادرفتارمدنی سازمانی همبستگی چندگانه معنی داری دارد

لینک کمکی