فایل word بررسي رابطه فرهنگ سازماني و فرسودگي شغلي دربين کارکنان پتروشيمي شهرستان مرودشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه فرهنگ سازماني و فرسودگي شغلي دربين کارکنان پتروشيمي شهرستان مرودشت :


تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان شرکت پالایشگاه پتروشیمی شهرستان مرودشت بود جامعه اماری پژوهش شامل 2000نفر درشرکت بوده که تعداد 110نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید ابزار گرداوری شامل دوپرسشنامه فرهنگ سازمانی هفتگانه رابینز وپرسشنامه فرسودگی مسلش بود یافته های پژوهش بااستفاده ازروش همبستگی پیرسون و درسطح توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و فراوانی و واریانس موردتجزیه قرارگرفت نتایج حاصل به شرح زیرمی باشد: بین فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد بدین معنی که باافزایش یک متغیر میزان متغیر دیگرکاهش می یابد و بالعکس /مولفه فرسودگی شغلی با خلاقیت و نواوری توجه به جزئیات - توجه به افراد تشکیل گروه تصورطلبی و ستیزه جویی و ثبات رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد و فرسودگی شغلی بابعدتوجه به نتیجه رابطه مستقیم و معنی داری را نشان میدهد /بین فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد بدین معنی که باافزایش یک متغیر میزان متغیر دیگر کاهش می یابد و بالعکس

لینک کمکی