فایل word بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي،عواطف شغلي واخلاق کاراسلامي بابطالت اجتماعي درکارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي،عواطف شغلي واخلاق کاراسلامي بابطالت اجتماعي درکارکنان :
نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره ملي دوسالانه روانشناسي صنعتي و سازماني ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضربه منظور بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی عواطف شغلی و اخلاق کاراسلامی بابطالت اجتماعی درکارکنان انجام شد به این منظور 150نفر ازکارکنان یک شرکت خدماتی و یک شرکت حمل ونقل به روش تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های تحقیق توسط آنها تکمیل گردید نتایج تحقیق نشان داد که سه بعد ویژگی شخصیتی برون گرایی وجدانی بودن وتوافق پذیری عواطف شغلی عواطف مثبت و عواطف منفی و اخلاق کاراسلامی با بطالت اجتماعی درگروه های کاری رابطه دارند وویژگی روان نژندی بابطالت اجتماعی رابطه مثبت دارند نتایج حاصل ازتحلیل رگرسیون نشان دادند که کلیه متغیرهای پیش بین نزدیک به 40درصد واریانس بطالت اجتماعی را تبیین می کنند

لینک کمکی