فایل word بررسي رابطه هوش هيجاني واستفاده ازمکانيزم دفاعي دربين دانشجويان و افرادعادي وورزشکاروغيرورزشکار درشهرستان بوکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه هوش هيجاني واستفاده ازمکانيزم دفاعي دربين دانشجويان و افرادعادي وورزشکاروغيرورزشکار درشهرستان بوکان :
نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره ملي دوسالانه روانشناسي صنعتي و سازماني ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم جدید درروانشناسی حاصل درهم تنیدگی دوذهن هیجانی و عقلانی است هوش هیجانی عامل مهمی درشکوفایی توانایی های افراد برای کسب موفقیت درزندگی می باشدوباسلامت عاطفی و درمجموع سلامت روانی مرتبط می باشد برای انتخاب نمونه ازروش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده و برای بررسی رابطه بین متغیرها ازضریب همبستگی پیرسون و برای تفاوت میانگین ها ازازمون t مستقل برای گروه های نمونه استفاده گردید نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی ومکانیزم های جبران همانند سازی درون فکین و جابجایی رابطه منفی دار وجود دارد وهمچنین بین هوش هیجانی افراد ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت وجود دارد و بین استفاده ازمکانیزم جابجایی درورزشکار و غیرورزشکار تفاوت وجود دارد بین استفاده ازمکانیزم دفاعی تصعید درافراد عادی و دانشجو تفاوت وجود دارد بنابراین پیشنهاد میشود به هوش هیجانی به عنوان یک عامل مهم درسلامت روانی توجه خاص شود و درمورداستفاده ازمکانیزم های دفاعی د رزنان و مردان پژوهشهای بیشتری صورت گیرد

لینک کمکی