فایل word بررسي رابطه هوش هيجاني ورضايت شغلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه هوش هيجاني ورضايت شغلي :


تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضرپیش بینی رضایت شغلی براساس هوش هیجانی و مولفه های آن ارزیابی و ابراز هیجان تنظیم هیجان و بهره برداری هیجان بود 63کارمند ازبخشهایی ازشرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو باسطح تحصیلات کارشناسی و بالاتر به ازمونهای خودگزارش دهی هوش هیجانی SSEITشات 1998 و رضایت شغلی کلی بریفیلد وروث 1951 پاسخ دادند نتایج نشان داد که بین نمره های هوش هیجانی کلی و تنظیم هیجان با رضایت شغلی همبستگی مثبت و معنادار وجوددارد بااین وجود نتایج تحلیل رگرسیون اشکار کرد که نمره های هوش هیجانی کلی و تنظیم هیجان به لحاظ اماری توان پیش بینی رضایت شغلی را ندارد همچنین این نتایج عدم همبستگی بین مولفه های ارزیابی و ابراز هیجان و بهره برداری هیجانی را با رضایت شغلی نشان دادند براساس یافته های بدست آمده درپژوهش حاضر و دیگرپژوهشها اگرچه هوش هیجانی موجب افزایش رضایت شغلی میشود اما این نکته اهمیت دارد که میزان هوش هیجانی کارکنان با شرایط شغلی آنها تناسب و مطابقت داشتهب اشد و درصورتی که درماهیت شغلی آنها هوش هیجانی نقش مهمی نداشته باشد پیامد آن ازبین رفتن منابع و زمان است که به نظر می رسد این نکته درمورد جمعیت موردب ررسی صادق است

لینک کمکی