فایل word بررسي رابطه هويت سازماني، انگيزش کارراهه و مالکيت روانشناختي بااشتياق شغلي درکارکنان يک شرکت صنعتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه هويت سازماني، انگيزش کارراهه و مالکيت روانشناختي بااشتياق شغلي درکارکنان يک شرکت صنعتي :


تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه هویت سازمانی انگیزش کارراهه و مالکیت روانشناختی بااشتیاق شغلی جذب، نیرومندی و وقف خود است جامعه اماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت گاز استان خوزستان می باشد که درسال 1388 مشغول به کاربوده اند که ازمیان آنان تعداد 220نفر باروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای جهت شرکت درپژوهش انتخاب شدند ابزارهای مورداستفاده شامل پرسشنامه های هویت سازمانی مالکیت روانشناختی انگیزش کارراهه و اشتیاق شغلی می باشند داده ها بااستفادده ازروش های اماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه های گام به گام تجزیه وتحلیل شدند نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت معنی دار بین متغیرهای هویت سازمانی انگیزش کارراهه مالکیت روانشناختی بااشتیاق شغلی می باشد همچنین نتایج بااستفادها زروش رگرسیون نشان داد که هرسه متغیر هویت سازمانی انگیزش کارراهه و مالکیت روانشناختی پیش بینی های مناسبی برای اشتیاق شغلی هستند

لینک کمکی