فایل word بررسي رابطه ي استعدادخستگي شغلي با خشنودي شغلي و دلبستگي شغلي کارکنان يک سازمان صنعتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ي استعدادخستگي شغلي با خشنودي شغلي و دلبستگي شغلي کارکنان يک سازمان صنعتي :
نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره ملي دوسالانه روانشناسي صنعتي و سازماني ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

دراین مطالعه رابطه بین استعدادخستگی شغلی به عنوان متغیر پیش بینی باخشنودی شغلی و دلبستگی شغلی به عنوان متغیرهای ملاک مورد بررسی قرارگرفته است ازمودنیهای تحقیق 200نفر ازکارکنان یک سازمان است که باروش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و ابزارهای تحقیق را تکمیل کردند نتایج نشان دادند که روابط منفی و معنی داری بین استعدادخستگی شغلی و ابعادآن با متغیرهای ملاک وجود دارد حیطه های ادراک زمان و برانگیختگی بیشترین نقش را درتبیین واریانس متغیرهای ملاک برخوردارند

لینک کمکی