فایل word بررسي روابط ساده و چندگانه متغيرهاي توانمندسازي روانشناختي مالکيت روان شناختي با انگيزش شغلي درکارکنان صنايع فولاداهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي روابط ساده و چندگانه متغيرهاي توانمندسازي روانشناختي مالکيت روان شناختي با انگيزش شغلي درکارکنان صنايع فولاداهواز :


تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضربه منظور بررسی رابطه متغیرهای توانمندسازی روانشناختی مالکیت روانشناختی با انگیزش شغلی درکارکنان صنایع فولاد اهواز انجام شد به این منظور 138نفر ازکارکنان صنایع فولاد اهواز باروش تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های توانمندسازی روان شناختی مالکیت روان شناختی و انگیزش شغلی توسط آنها تکمیل گردید نتایج نشان داد که توانمندسازی بطور کلی و دوبعد آن و دوبعد ازآن معناداری شایستگی باانگیزش شغلی رابطه مثبت معنی داری دارند p<0/05 افزون براین مالکیت روانشناختی بطور کلی و یک بعدازآن مالکیت روانشناختی مبتنی برسازمان باانگیزش شغلی رابطه مثبت معنی داری دارند p<0/05 همچنین نتایج حاصل ازتحلیل رگرسیون نشان داد که همبستگی چندگانه بین توانمندسازی و مالکیت روانشناختی با انگیزش شغلی وجود دارد

لینک کمکی