فایل word بررسي روابط ساده وچندگانه صفات شخصيتي سبک هاي حل تعارض بابلوغ شغلي درکارکنان دانشگاه شهيدچمران اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي روابط ساده وچندگانه صفات شخصيتي سبک هاي حل تعارض بابلوغ شغلي درکارکنان دانشگاه شهيدچمران اهواز :


تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

درپژوهش حاضرروابط ساده و چندگانه میان متغیرهای صفات شخصیتی مربوط به نظریه پنج عاملی یعنی روان رنجورخویی برونگرایی تجربه پذیری وجدانی بودن و توافق پذیری سبک های حل تعارض شامل سبک های همکاری ایثار رقابتی مصالحه و اجتنابی بابلوغ شغلی حرفه ای یا کارراهه درمیان 120نفر ازکارکنان دانشگاه شهیدچمران مورد بررسی قرار گرفت هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش پیش بینی و میزان تاثیر صفات شخصیتی و سبک های حل تعارض درتبیین متغیر بلوغ شغلی است روش تحقیق درپژوهش حاضر ازنوع همبستگی ساده و چندگانه رگرسیون است ابزارهای مورداستفاده دراین پژ<هش شامل پرسشنامه نگرانی شغلی بزرگسالان سوپر پرسشنامه سبک های حل تعارض راهیم و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت کاستا و مک کری می باشد نتایج بدست آمده بدین شرح است که ازصفات شخصیتی مولفه توافق جویی رابطه معناداری را درضریب همبستگی ساده و چندگانه با بلوغ شغلی داشت و ازسبک های حل تعارض سبک همکاری سبک مصالحه و سبک ایثار توافقی همبستگی ساده و چندگانه معناداری را درارتباط با متغیر وابسته ملاک بلوغ شغلی نشان دادند

لینک کمکی