فایل word بررسي سطح توانمندي روانشناختي کارکنان سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي سطح توانمندي روانشناختي کارکنان سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان :


تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی میزان توانمندی روانشناختی کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان متشکل ازمولفه های شایستگی خودمختاری موثربودن معنی دار بودن اعتماد وخوداگاهی بود این تحقیق ازنوع توصیفی پیمایشی بو جامعه اماری آن کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان باحجم 716 نفر بود و تعدادنمونه ازجدول کرجسی و مورگان 252 نفر بدست آمد و به شکل تصادفی طبقه بندی شده ازبین معاونتهای سازمان انتخاب گردید ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه ای مرکب ازپرسشنامه های استاندارد توانمندسازی روانشناختی اسپریتزرو پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز بود که روایی محتوایی آن ازنظر صاحبنظران تایید شده و پایایی آن به روش الفای کرونباخ محاسبه گردید وب ا ضریب الفای 0/85 تایید شد نتایج بااستفاده ازنرم افزار spss و بااستفاده ازروش های امارتوصیفی و ازمون T تک متغیره Tمستقل و T2هتلینگ و T همبسته زوجی و تحلیل واریانس یک طرفه موردتجزیه و تحلیل اماری قرارگرفت نتایج تحقیق نشان داد که ازمیزان توانمندی کارکنان سازمان درمولفه های شایستگی معنی دار بودن موثر بودن خوداگاهی و خودمختاری بالاتر ازسطح متوسط ولی درمولفه اعتماد کمتر ازسطح متوسطبود

لینک کمکی