فایل word بررسي عوامل موثربرفرسودگي شغلي معلمان سازمان آموزش و پرورش بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل موثربرفرسودگي شغلي معلمان سازمان آموزش و پرورش بوشهر :
نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره ملي دوسالانه روانشناسي صنعتي و سازماني ايران

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

پژوهش حاضربه بررسی عوامل موثربرفرسودگی شغلی معلمان را پرداخته است به این منظور 736نفر ازمعلمان 341مردو359زن ازطریق روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای ازمدارس ابتدایی و راهنمایی استان بوشهر انتخاب شدند انان دوپرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک mbi و پرسشنامه توصیف شغلی JDI را تکمیل نمودند داده ها بااستفاده ازازمون T-TEST ضریب همبستگی پیرسون تحلیل واریانس ANOVA و ازمون تعقیبی توکی HSD و رگرسیون چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند نتایج نشان داد که دراکثرازمودنی ها 0/86 درجات متفاوتی ازفرسودگی شغلی وجود دارد بین فرسودگی شغلی با متغیرهای جنسیت سطح تحصیلات سابقه اموزشی مقطع تحصیلی و موقعیت جغرافیایی رابطه معناداری وجود دارد بین فرسودگی شغلی و وضعیت تاهل و زندگی درشهریاروستا رابطه ای مشاهده نشد درنهایت رگرسیون چندمتغیره نشان داد رضایت ازحقوق بهترین پیش بینی کننده سندرم فرسودگی شغلی است

لینک کمکی