فایل word بررسي ميزان تعارض کار خانواده و عوامل موثربرآن دربين زنان شاغل همسردارشهرتبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان تعارض کار خانواده و عوامل موثربرآن دربين زنان شاغل همسردارشهرتبريز :


تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی تعارض کار - خانواده دربین زنان شاغل شهر تبریز و عوامل موثربرآن می باشد جامعه اماری کلیه زنان شاغل همسردار شهرتبریز است و حجم نمونه طبق فرمول نمونه گیری کوکران 310 نفر میب اشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند روش تحقیق به صورت پیمایشی انجام گرفته است ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با 45سوال درمقیاس طیف لیکرت می باشد که اعتبار آن باتکنیک تحلیل عاملی و پایایی آن ازطریق الفای کرونباخ سنجیده شد و نتایج قابل قبولی بدست آمد اطلاعات بدست آمده بااستفاده ازنرم افزار spss نسخه 17موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت و ازمونهای پیرسون F-test t-test و درنهایت برای تبیین میزان تعارض کار - خانواده دربین زنان شاغل همسردار شهرتبریز ازروی متغیرهای مستقل تحقیق ازرگرسیون چندگانه به روش گام به گام stepwise استفاده شد یافته های تحقیق نشان داد که میزان تعارض کار خانواده دربین زنان شاغل همسردار درحدمتوسط می باشد و بین تعارض کار - خانواده بانگرش به تقسیم کارجنسیتی و رضایت شغلی زنان همبستگی معکوس معنی دار وجود دارد

لینک کمکی