فایل word بررسي نقش ميانجي تناسب فرد - سازمان دررابطه ميان انگيزه ارائه خدمات دولتي بارضايت شغلي دربين کارکنان يک شرکت دولتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش ميانجي تناسب فرد - سازمان دررابطه ميان انگيزه ارائه خدمات دولتي بارضايت شغلي دربين کارکنان يک شرکت دولتي :


تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضرباهدف بررسی نقش میانجی تناسب فرد - سازمان دررابطه میان انگیزش دربخش دولتی و رضایت شغلی درمیان کارکنان یک سازمان دولتی انجام شد جامعه اماری را کلیه کارکنان سازمان تشکیل میدادند که درسال 1389 مشغول به کاربوده اند نمونه پژوهش ازبین کلیه کارکنان مذکور به صورت تصادفی با توجه به نسبت های حجمی به تعداد 103 نفر درنظر گرفته شد دراین پژوهش که بصورت رابطه ای انجام پذیرفت پرسشنامه های انگیزش دربخش دولتی با پایایی 0/84پری 1999 پرسشنامه تناسب فرد - سازمان با پایایی 0/75 کیبل و دوو 2002 و پرسشنامه رضایت شغلی کلی 0/74 کامن و دیگران 1979 برای سنجش متغیرها استفاده شد برای تحلیل داده ها به تناسب ازروشهای اماری توصیفی و استنباطی استفاده شد نتایج حاصل ازتحلیل همبستگی نشان داد که میان انگیزش دربخش دولتی بارضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد p<0/01 نتایج حاصل ازتحلیل رگرسیون و تحلیل میانجی نشان داد متغیر تناسب فرد - سازمان میانجی رابطه میان انگیزش دربخش دولتی و رضایت شغلی بوده است p<0.01

لینک کمکی