فایل word ارزيابي ميزان آمادگي سازماني دراستقرار سامانه هاي مديريت دانش مطالعه موردي: معاونت توسعه فناوري اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي ميزان آمادگي سازماني دراستقرار سامانه هاي مديريت دانش مطالعه موردي: معاونت توسعه فناوري اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در راستای اجرای مؤثر مدیریت دانش ، ارزیابی اولیه استقرار آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا در این پژوهش به ارزیابی میزان آمادگی سازمانی استقرار سامانههای مدیریت دانش ( عوامل سازمانی ، تکنولوژیکی و فرایندهای مدیریت دانش) و رتبه بندی عوامل موثر از نظر درجه اهمیت در معاونت توسعه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معادن و تجارت پرداخته شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی میزان آمادگی استقرار مدیریت دانش در معاونت توسعه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معادن و تجارت می باشد. جامعه آماری تحقیق کارشناسان و مدیران معاونت توسعه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معادن و تجارت بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکاران تعیین شده است. در این تحقیق از پرسشنامه برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش استفاده شده است. برای سنجش روایای آن از اساتید و خبرگان حوزه مدیریت دانش کمک گرفته شده و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کر ونباخ 0/882 تعیین شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی از جمله آزمون آو آزمون فریدمن استفاده شده و نتایج آن بیانگر این است که هشت متغیر فرهنگ سازمانی، رهبری سازمان ، استراتژی سازمان ، فناوری اطلاعات، کسب دانش، تبدیل دانش، نگهداری و بکارگیری دانش در استقرار مدیریت دانش در معاونت توسعه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معادن و تجارت در وضعیت مناسبی قرار دارند. از بین سه دسته عوامل اصلی عوامل تکنولوژیکی بهترین وضعیت و عوامل سازمانی در پایین ترین رتبه می باشند. از بین عوامل فرعی فناوری اطلاعات بهترین و فرهنگ سازمانی در پایین ترین وضعیت جهت استقرار مدیریت دانش قرار می گیرند . از بین فرایندهای مدیریت دانش نیز نگهداری دانش بیشترین تاثیر را در استقرار مدیریت دانش دارد

لینک کمکی