فایل word ارزيابي وضعيت ابعاد مديريت دانش، قابليت فناوري اطلاعات و عملکرد و بررسي رابطه بين آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي وضعيت ابعاد مديريت دانش، قابليت فناوري اطلاعات و عملکرد و بررسي رابطه بين آنها :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در دنیای امروزی، کلیه سازمان ها اعم از دولتی و خصوصی در تلاشند به منظور دستیابی به اهداف خود،عملکرد خود را در بازار بهبود بخشند. نتایج تحقیقات انجام یافته نشان داده است از عواملی که می توانددبر عملکرد سازمانی تاثیر گذارد، قابلیت های فناوری اطلاعات و مدیریت دانش می باشد. بنابراین، در ایدن مقاله تلاش شده است ضمن بررسی ابعاد مدیریت دانش، قابلیت های فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانیدر شرکت برق منطقه ای یزد، روابط بین این متغیرها بررسی و نقش مدیریت دانش و قابلیت های فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. تحقیق حاضر از نظر هددفکاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی- پیمایشی می باشدد . در این راستا، به منظور گرد اوری داده ها از پرسشنامه اسستفاده شده است. جامعه ماری شامل کلیه کارکنان شرکت برق منطقه ای یزد است. نتایجتجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که قابلیت های فناوری اطلاعات و مدیریت دانش تاثیر معنی داری بر عملکرد شرکت در دستیابی به اهداف استراتژیک خود دارند

لینک کمکی