فایل word ارزيابي وضعيت مؤلفه هاي مديريت دانش در بين دانشجويان کارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي : مطالعه اي موردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي وضعيت مؤلفه هاي مديريت دانش در بين دانشجويان کارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي : مطالعه اي موردي :


تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت مؤلفه های مدیریت دانش در بین دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی می باشد، این پژوهش از مطالعات موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر دزفول در سال 193- 1931 می باشد.که به شناسایی مؤلفه های اصلی مدیریت دانش پرداخته است. روش تحقیق توصیفی ساده از نوع پیمایشی می باشد. نمونه ی آماری مورد نظر 111 نفر می باشد ) 01 نفر مرد و 01 نفر زن( که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. بنابراین یافته های بدست آمده نشان می دهد تفاوت معناداری وجود دارد.

لینک کمکی