فایل word استخراج ميزان تاثير فرآيند مديريت دانش بانوآوري سازماني درصنعت ساخت و سازشرکت هاي ساختماني و انبوه سازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استخراج ميزان تاثير فرآيند مديريت دانش بانوآوري سازماني درصنعت ساخت و سازشرکت هاي ساختماني و انبوه سازي :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

امروزه عامل رقابت پذیری و برتری بسیاری ازسازمان های پیشرو نوآوری سازمانی است که با استراتژی تمایز تلاش می کنند نسبت به رقبا متفاوت ظاهر شوند ازسوی دیگر مدیریت دانش سازمانی که حاصل سالها تجربه دانش نهفته و اشکارسازمان است به عنوان ابزار و منبعی برای رقابت پذیری سازمان ها معرفی شده است دراین پژوهش ضمن بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی تلاش شد سهم نسبی هریک ازمولفه های مدیریت دانش درپیش بینی نوآوری سازمانی مشخص شود به این منظور ابعادنوآوری سازمانی براساس مدل ترکیبی گاندی و الونن و مولفه های فرآیند مدیریت دانش براساس دومدل لین و لی و تزا و همکاران سنجیده شد جامعه اماری این تحقیق را کارشناسان و مدیران شرکتهای ساختمانی ثبت شده درانجمن شرکت های ساختمانی و انبوه سازی استان تهران تشکیل دادند پژوهش حاضر ازحیث هدف کاربردی و ازحیث روش توصیفی پیمایشی است اطلاعات موردنیاز بااستفاده ازابزار پرسشنامه بانمونه ای بالغ بر200نفر جمع اوری گردید اعتبارشاخصها و مدلپژوهش باتست CVR و پایایی پرسشنامه با ضریب الفای کرونباخ موردسنجش قرارگرفت

لینک کمکی