فایل word استراتژي مديريت دانش در بخش ميز خدمات سازمان هاي دانش محور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استراتژي مديريت دانش در بخش ميز خدمات سازمان هاي دانش محور :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی اصول مدیریت دانش در پشتیبانی خدمات در سازمان هایی است که خدمات فناوری اطلاعات در انها اجرا میشود. در این تحقیق, اطلاعات از 022 نفر از کارشناسان بخش میز خدمات وزارت امور اقتصاد و دارایی جمع آوری شده است.چارچوب مدیریت خدمات به شرکتها امکان میدهد بهترین شیوههای شناختهشده درسازمانهای فناوری اطلاعات را استاندارد نمایند .سازمانهای دانشی شروع به تمرکز بر بهبودبخشیدن سطح خدمات نموده اند,درحالی که هزینههای تحویل و پشتیبانی خدمات را به عنوان محرک کلیدی برای ارزشمند کردن، کاهش میدهند.عصر ما به عنوان عصر اقتصادعکس ارائ ه دهنده 2 دانشی شناخته شده است .آنچه اهمیت دارد، رویکرد استراتژیک در مدیریت این منبع استراتژیک برای سازمانهاست

لینک کمکی