فایل word استفاده از چارچوب ProM جهت استخراج دانش از سيستمهاي اطلاعاتي فرايندمحور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استفاده از چارچوب ProM جهت استخراج دانش از سيستمهاي اطلاعاتي فرايندمحور :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

اخیراً پیشرفت های حوزه مدیریت، سازمانها را به سمت استفاده از سیستمهای اطلاعاتی فرایندمحورPAISسوق دادهاند. در این سیستمهای اطلاعاتی، رشد سریع دادههای لاگ و نیاز مبرم به وجود تکنیکهایی برای بیرون کشیدن دانش از اطلاعات ثبت شده در سیستم منجر به توسعه تکنیکهایی در زمینه فرایندکاوی شده است. هدف فرایندکاوی بدست آوردن دانش از لاگهای وقایع ثبت شده در سیستمهای اطلاعاتی فرایندمحور است. چارچوبProMیک چارچوب متن باز است که طیف وسیعی از تکنیکهای فرایندکاوی را در قالبplug-in فراهم کرده و امکان توسعه و اضافه کردنplug-inرا دارد. هدف این ابزار آنست که دانش را از لاگهای وقایع بیرون بکشد. درPAISها نیز همانند دیگر سیستمهای اطلاعاتی برقراری امنیت بسیار مهم است و به مکانیسمهایی برای تامین امنیت که مناسب این نوع سیستمها هستند، احتیاج است. در این پژوهش با استفاده از تکنیکهای فرایندکاوی یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر میزبان برای سیستمهای اطلاعاتی فرایندمحور ارائه میشود. در مدل ارائه شده از دانش استخراج شده توسط فرایندکاوی به منظور تامین امنیت سیستم استفاده می شود. مدل پیشنهاد شده توسط چارچوبProMزبانLTLو برنامهنویسی به زبان جاوا پیادهسازی شده و برای ارزیابی از نرمافزارCPN ToolsوچارچوبProMimportاستفاده شده است. نتایج حاصل از پیادهسازی و ارزیابی حاکی از این هستند که مدل نسبت به کارهای پیشین دارای نرخ هشدار اشتباه کمتر و نرخ تشخیص درست و دقت تشخیص بالاتر است

لینک کمکی