فایل word استفاده ازبررسي پرسشنامه اي براي پوياسازي مدل مديريت دانش درسازمان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استفاده ازبررسي پرسشنامه اي براي پوياسازي مدل مديريت دانش درسازمان ها :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

روش بررسی پرسشنامه ای که دراین مقاله پیشنهاد میشود به سازمان ها درنیل به پیاده سازی و کاربری موفقیت امیزمدل مدیریت دانش کمک می کندطراحی پرسشنامه ها باهدف تحقیق وتفحص ازمدیران ارشد مدیریت ارشد دانشگران اعضای تیم ویاهرفردی ازسازمان که بنوعی تجربه مفیدی درپیاده سازی یاکاربری سیستم مدییت دانش داشتهب اشد صورت میگیرد طراحی پرسشنامه ها براساس قالب و محتوی متناسب با مدل مدیریت دانش انجام میشودمحتوای پرسشنامه ها براساس فعالیت ها رویه ها متدها ابزارها و دیگرعوامل تاثیرگزار درمدل مدیریت دانش طرحریزی میشود نتایج نهایی حاصل ازپرسشنامه ها که تاثیربسزایی دربهبود مدل مدیریت دانش دارند دراختیارمسئولین و تیم مدیریت دانش سازمان قرارمیگیرد تادرجهت بهبود و اصلاح مدل بکارگرفته شود

لینک کمکی