فایل word اشتراک دانش ميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراکز پژوهشي با تأکيد بر عوامل فردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اشتراک دانش ميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مراکز پژوهشي با تأکيد بر عوامل فردي :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

اشتراک دانش به عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز علم مدیریت در هزاره جدید است. این مقاله با هدف عوامل فردی مؤثر بر اشتراک دانش میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور انجام شد. پژوهش حاضر آمیخته از نوع کاربردی بود. جامعه آماری شامل 4343 نفر هیأت علمی شاغل در مراکز پژوهشی و 82321 نفر هیأت علمی شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 8438 بود که با توجه به نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تخصیص متناسب حداقل حجم نمونه برابر 324 نفر بدست آمد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید مجرب تأیید گردید، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS15 و آزمون ضریب همبستگی Pearson انجام شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که حدود 33 درصد اساتید نسبت به اشتراک دانشدید مثبتی داشتند. حدود 34 درصد اساتید تمایل زیادی به اشتراک دانش با سایر اعضای هیأت علمی داشتند. 43 درصد اساتید با انگیزه های مختلف دست به اشتراک دانش با دیگر اساتید می زدند. حدود 32 درصد نیز نقش اعتماد و تعهد را در به اشتراک گذاری دانش بسیار زیاد بیان نمودند. دستاوردهای این پژوهش مبنای تجربی مناسبی برای برنامه ریزی و اجرای سازوکارهای اشتراک دانش را فراهم خواهد آورد

لینک کمکی