فایل word اشتراکگذاري دانش صريح و ضمني: تبيين نقش پيشايندهاي فردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اشتراکگذاري دانش صريح و ضمني: تبيين نقش پيشايندهاي فردي :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

این پژوهشی، با هدف تبیین نقش پیشایندهای فردی اشتراک گذاری دانشی در سازمانهای اجرایی سیرجان انجام شده است. برای انجام پژوهش، ابتدا پرسشنامههای پژوهش تهیه و پس از اطمینان از پایایی و روایی محتوای آنها، در بین نمونه 308 نفری از کارکنان قلمرو مکانی پژوهشی توزیع شده برای بررسی مقدماتی روایی سازه سنجه از فن تجزیه مؤلفه های اصلی و به منظور اجتناب از تهدید واریانس روش مشترک، آزمون یک عاملی هارمن اجرا شد. برای بررسی فرضیهها، نخست با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، مدلهای اندازه گیری پژوهش در نرم افزار Amos Graphics برآورد و آزمون شدند؛ سپس، از طریق فن رگرسیون چند گانه، دادهها به مدلهای معادله ساختاری برازش شدند. نتایج پژوهشی نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد، خودآگاهی و رفتارهای شهروندی سازمانی هم در اشتراک گذاری دانش صریح و هم در اشتراک گذاری دانش ضمنی اثر مثبت معنادار دارند. این در حالیست که متغیرهای اعتماد و ماکیاولیسم به طور مستقیم در اشتراک گذاری دانش صریح و از آن طریق به طور غیرمستقیم در اشتراک گذاری دانش ضمنی، و ویژگی شخصیتی برونگرایی صرفا در اشتراک گذاری دانش ضمنی اثر دارند

لینک کمکی