فایل word الگويي جهت انتخاب سيستم مناسب مديريت اسناد الکترونيکي در راستاي ايجاد سازمان دانشمحور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word الگويي جهت انتخاب سيستم مناسب مديريت اسناد الکترونيکي در راستاي ايجاد سازمان دانشمحور :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، ارائه الگویی برای اولویتبندی و انتخاب سیستم مناسب مدیریت اسناد الکترونیکی جهت مستندسازی دانش موجود در سازمان در راستای شکلگیری یک سازمان دانشمحور است. با توجه به تعدد معیارها و ویژگیهای مؤثر بر انتخاب بهینه چنین سیستمی در هر سازمان، چارچوب روشهای تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM ( بعنوان ساختار الگو انتخاب گردید و از آنجا که این معیارها در واقعیت از یکدیگر مستقل نیستند، فرآیندتحلیل شبکه ای ) ANP ( جهت انتخاب سیستم مناسب مدیریت اسناد الکترونیکی بکار گرفته شد. در این پژوهش، با استفاده از مطالعات کتابخانهای و روش دلفی، معیارها و گزینههای سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی و ارتباطات ووابستگیهای متقابل میان آنها در شرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه، بهعنوان مطالعه موردی، تعیین گردید و سپس با کمک روش فرایند تحلیل شبکه ای، اولویت بندی معیارهای مد نظر و انتخاب سیستم بهینه مدیریت اسناد الکترونیکی در شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه صورت پذیرفت. نتایج حاصل از انجام پژوهش وتحلیل حساسیت آنها نشان میدهد که سیستم منتخب با توجه به ویژگیها و قابلیت هایی که دارد سازگارترین گزینه جهت استقرار سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی در شرکت مورد مطالعه بوده و لذا فرایند این پژوهش به عنوان الگویی برای انتخاب سیستم مناسب مدیریت اسناد الکترونیکی در راستای مستندسازی بخشهایی از دانش سازمان پیشنهاد می گردد.

لینک کمکی