فایل word امکان سنجي استقرار مديريت دانش دردانشگاه آزاداسلامي تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word امکان سنجي استقرار مديريت دانش دردانشگاه آزاداسلامي تبريز :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بوده است. محورهای مورد بحث به عوامل : فرهنگ سازمانی، منابع انسانی، ساختار سازمانی، فن آوری اطلاعات، استراتژی و رهبری خلاصه می شود. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال 1391-1390 بوده است که تعدا آنها 469 نفر و تعداد نمونه آماری مورد بررسی بر اساسی جدول مورگان 214 نفر می باشند. اطلاعات این پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته شامل 68 سوال که پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ برابر با 92حاصل گردید. از آمار توصیفی و استنباطی متناسب برای تجزیه تحلیل استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فرهنگ سازمانی و منابع انسانی از وضعیت مطلوبی برخوردار می باشد و سه عامل دیگر یعنی ساختار سازمانی، فن آوری اطلاعات و استراتژی و رهبری از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. همچنین یافته های پنج فرضیه هم نشان می دهد که فرضیه های تحقیق رد شده اند یعنی جنسیت، رتبه علمی، سابقه خدمت، سن و دانشکده باعث تفاوت در دیدگاه ها نسبت به مؤلفه های مدیریت دانش در دانشگاه آزاد تبریز نشده است

لینک کمکی