فایل word انتخاب استراتژي مديريت دانش بر مبناي رويکرد پويا در يک آزمايشگاه صنعتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word انتخاب استراتژي مديريت دانش بر مبناي رويکرد پويا در يک آزمايشگاه صنعتي :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

برای اطمینان از پیاده سازی موفق سیستم مدیریت دانش، مسأله ی مهم قبل از اجرا، انتخاب یک استراتژی مناسب جهت مدیریت دانش است. انتخاب استراتژی مدیریت دانش نیازمند توجه به برخی عوامل سازمانی و همچنین در نظر گرفتن پویایی دانش سازمان می باشد. پژوهش حاضر در تلاش است با استفاده از رویکرد پویا در استراتژی سازی مدیریت دانش، استراتژی مناسبی جهت مدیریت دانش در یک آزمایشگاه تحقیقاتی- صنعتی بصورت طیفیاز کدگذاری تا شخصی سازی، تدوین نماید. لذا در ابتدا با مرور مبانی نظری تحقیقات مرتبط، مهمترین عوامل سازمانی تأثیرگذار بر استراتژی سازی مدیریت دانش از مدل های مفهومیموجود استخراج شده که عبارتند از: فرهنگ سازمان، استراتژی کسب و کار، ساختار سازمان، وضعیت فرایندهای خلق دانش سازمان، استراتژی منابع انسانی و میزان بلوغ نظام فناوریاطلاعات. بدین منظور در اولین گام پس از آنالیز فرهنگ سازمانی، استراتژی کسب و کار و ساختار سازمانی در آزمایشگاه، به تعیین محدوده استراتژی کلان مدیریت دانش بروی طیفیاز کدگذاری تا شخصی سازی برای این مرکز پرداخته می شود. در گام بعدی با سنجش وضعیت فرایندهای خلق دانش مدل نوناکا ) SECI ( در آزمایشگاه و ارزیابی استراتژی منابع انسانی وفناوری اطلاعات موجود، استراتژی نهایی مدیریت دانش با هدف ایجاد تعادل میان دانش ضمنی و آشکار سازمان انتخاب می گردد که این موضوع باعث می شود استراتژی انتخابی در زمره استراتژی های پویای مدیریت دانش قرار گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر زمان مقطعی و از نوع میدانی می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش، استراتژی شخصی سازی به عنوان استراتژی اصلی و استراتژی کدگذاری به عنوان استراتژی فرعی و مکمل، جهت مدیریت دانش در آزمایشگاه شناخته شده اند.

لینک کمکی