فایل word اندازه گيري عملکرد سيستم مديريت دانش با بکارگيري ANP با چارچوب BSC درشرکت گاز خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اندازه گيري عملکرد سيستم مديريت دانش با بکارگيري ANP با چارچوب BSC درشرکت گاز خوزستان :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

علی رغم مطالعات زیادی که برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش در سازمانها صورت گرفته است، این امرهنوز به عنوان یکی از مشکل ترین مباحث این موضوع مطرح است. این موضوع به دلیل گستردگی همه جانبه دانش و ناملموس بودن اثرات دانش در فرآیندهای سازمانهاست. کارت امتیازی متوازن، روشی مناسب برای برای ارزیابی سازمانها در راستای استراتژیهای مدون است و این روش با مدیریت دارایی های نامشهود بستری مناسب برای حرکتسازمان به سمت تعالی را مهیا می کند. از این رو در این مقاله یک مدل تلفیقی از وجوه مختلف BSC و ساختار پنج بعدی از مدیریت دانش شامل تولید، ذخیره سازی، اشتراک گذاری، به کارگیری و درونی سازی دانش ارائه شده که معیارهای مرتبط را معین کرده و با استفاده از تکنیک ANP و انجام مقایسه های زوجی اولویت بندی و وزن دهی آنها را انجام می دهد. این معیارها برمبنای ساختار سازمانی و فرآیندهای داخلی با نظر کارشناسان مجرب سازمان تعیین شده است. در نهایت با ارتباط معیارها و شاخصهای استراتژیک مرتبط چارچوب کلی از عملکرد مدیریت دانش در شرکت گاز استان خوزستان تعیین شده که می تواند الگویی برای سازمان های مشابه نیز باشد

لینک کمکی