فایل word اولويت بندي منابع ارزيابي عملکردکارکنان دانشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اولويت بندي منابع ارزيابي عملکردکارکنان دانشي :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

سازمان ها اصولاً به منظور رسیدن به اهدافی ایجاد گردیده اند که میزان موفقیت آن ها در دستیابی به این اهداف، ارتباط مستقیم با نحوه عملکرد کارکنان دارد. بنابراین ارزیابی عملکرد کارکنان در مدیریت منابع انسانی از جایگاه مهمی برخوردار است. از آن جایی که دانشگران کسانی هستند که درجه بالایی از خبرگی را دارند و مقصود اولیه از شغلشان خلق، توزیع و بکارگیری دانش است، نحوه ارزیابی عملکرد آنان بسیار حائز اهمیت است و در اثربخشی سازمان و عملکرد نهایی این کارکنان تأثیر بسزایی دارد. بنابراین، شناخت یک روش مناسب برای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی برای مدیران سازمانهای دانش بنیان امری ضروری است. هدف از این پژوهش، انتخاب یک منبع مناسب ارزیابی عملکرد برای ارزیابی کارکنان دانشی است. روش تحقیق مورد استفاده از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی (پیمایشی) می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران پژوهشکده موتور ایران خودرو است که شامل 10 نفر می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مناسب ترین منبع ارزیابی عملکرد دانشگران در پژوهشکده ایران خودرو، خودارزیابی می باشد. در پایان پیشنهاداتی برای مدیران در بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی ارائه شده است

لینک کمکی