فایل word تبيين و سنجش عوامل زمينه اي براي استقرار مديريت دانش در شرکت صنايع بسته بندي کاچ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تبيين و سنجش عوامل زمينه اي براي استقرار مديريت دانش در شرکت صنايع بسته بندي کاچ :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

مقاله حاضر تحت عنوان فایل word تبيين و سنجش عوامل زمينه اي براي استقرار مديريت دانش در شرکت صنايع بسته بندي کاچ می باشد. فرضیههای پژوهش براساس مبانی زیر ساخت مدیریت دانش شامل : فرآیندهای دانش،فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی تدوین شده است. در این پژوهش جامعه آماری تمامی کارشناسان و مدیران شرکت صنایع بسته بندی کاچ می باشد، که تعداد آنها در زمان پژوهش 78 نفر می باشد. حجم نمونه تحقیق حاضر بر اساس جدول مورگان 87 نفر خواهد بود. روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و از پرسشنامه جمع آوری داده ها استفاده شده است که از روایی محتوایی برخوردار بودند و چون ضریب آلفای کرونباخ0/783 بدست آمد، نشان داد که از پایایی لازم نیز برخورداراست .این پرسشنامه بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده بین افراد نمونه توزیع گردید. پس از جمع آوری داده ها ازآزمون توزیع دو جمله ای برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شد و نتایج پژوهش حاصل از آزمون دوجمله ای نشان داد که وضعیت عوامل زمینه ای)فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی( برای استقرارمدیریت دانش در شرکت صنایع بسته بندی کاچ مناسب است. ولی وضعیت فرآیندهای دانش برای استقرار مدیریت دانش در شرکت صنایع بسته بندی کاچ مناسب نیست. و در پاسخ به سوال اصلی نیز مشخص شدکه وضعیت عوامل زمینه ای برای استقرار مدیریت دانش در شرکت صنایع بسته بندی کاچ مناسب است. در پایان این تحقیق نیز، پیشنهاداتی جهت بهبود مبانی زیر ساخت مدیریت دانش و استقرار مدیریت دانش ارائه شده است.

لینک کمکی