فایل word تحليل رابطه بلوغ مديريت دانش KM و نوآوري و مديريت ارتباط بامشتريان CRM دربانک شهرشهرستان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل رابطه بلوغ مديريت دانش KM و نوآوري و مديريت ارتباط بامشتريان CRM دربانک شهرشهرستان اصفهان :
نام کنفرانس یا همایش : ششمين کنفرانس مديريت دانش

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و مدیریت دانش (KM) برای تمام شرکت ها، به ویژه در محیط رقابتی کنونی به ابزار استراتژیک کلیدی تبدیل شده اند. علاوه بر این، دانش مشتری یک موضوع مهم برای پیاده سازی CRM است. دانش نیز به خودی خود یک منبع محسوب می شود و روشی که این منابع مورد استفاده قرار می گیرد بر ارتباط با مشتریان تاثیر گذار خواهد بود. مدیریت دانش غالبا به عنوان منابع و مرجع اصلی نوآوری و ارتباطات موثر با مشتریان شناخته می شود و از الزامات اساسی مدیریت ارتباطات با مشتریان محسوب می شود. این مقاله به بررسی سطوح بلوغ مدیریت و ارتباط بین بلوغ مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتریان پرداخته است. لذا از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق بانک شهر شهرستان اصفهان بوده و به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مطالعه ادبیات تحقیق و پرسشنامه است. تایید آزمون فرضیه ها، ارتباط مثبت و معنادار بلوغ مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتریان را به اثبات می رساند و همچنین سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان را مشخص کرده است.

لینک کمکی