فایل word تحليل رابطه ميان فرايندچرخه دانش ومسيرشغلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل رابطه ميان فرايندچرخه دانش ومسيرشغلي :


تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

حوزه مدیریت دانش هر روز گسترده تر می شود و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی درصدد آشنا کردن کارکنان خود با دانش روز است. در این میان فرآیند چرخه دانش در این سازمان امری ضروری برای افزایش علم و دانش کارکنان و انجام صحیح وظایف می باشد. در این پژوهشی به بررسی ارتباط میان چرخه دانش از حوزه مدیریت دانش و مسیر شغلی از حوزه مدیریت سرمایه انسانی پرداخته ایم. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی می باشد. در ضمن داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه با روش مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از فرضیه ها بیانگر این مطلب می باشد که بین جذب، ذخیره، اشتراک و بکارگیری دانش با مسیر شغلی ارتباطی معنادار و مشبات وجود دارد

لینک کمکی