فایل word پهنه بندي آلودگي صوتي منطقه 18 شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پهنه بندي آلودگي صوتي منطقه 18 شهر تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

با وجود قوانین و دستورالعمل های مناسب جهت جلوگیری از انتشارآلودگی صدا در نواحی مختلف شهری در کشورهای مختلف دنیاهنوز بررسی آلودگی صدا یکی از موضوعات مهم تحقیقاتی به شمارمی رود. این مطالعه در منطقه 18 شهر تهران با هدف بررسی شدتآلودگی صوتی با کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شد. اینتحقیق در دو مرحله انجام شد در گام اول با استفاده از روش نمونهگیری خوشه ای منظم تعداد 15 قطعه برای نمونه برداری در سطحمنطقه تحقیق شناسایی شد سپس با استفاده از دستگاه صوت سنجشاخص های صوتی در سط قطعات نمونه اندازه گیری شد تعداد شاخص شامل؛TNI, Lmax, Lmin, LAeq و NPL در دومقطع زمانی روز و شب اندازه گیری شد سپس با استفاده از توابعدرونیابی وضعیت صوتی منطقه از نظر این 5 شاخص مورد برررسیقرار گرفت و در نهایت شاخص های اندازه گیری شده با یکدیگرتلفیق شدند نقشه نهایی وضعیت آلودگی صوتی در منطقه تحقیق رانشان میدهد بر اساس نتایج به دست آمده بین آلودگی صوتی وسطح فضاهای سبز شهری یک رابطه معنی دار منفی وجود دارد وهمچنین پهنه ها با خطر آلودگی زیاد بیشتر در محدوده های صنعتیو شبکه های ارتباطی (راه ها) وجود دارند. در مرحله بعدی اینتحقیق وضعیت آلودگی صوتی منطقه به وسیله پرسشنامه در محلمورد بررسی قرار گرفت نتایج این بخش نشان داد شدت آلودگیصوتی از دیدگاه شهروندان در حد بحرانی نمی باشد و اکثرافرادشدت آلودگی صوتی در منطقه تحقیق را در حد متوسط ارزیابی نمودند.

لینک کمکی