فایل word پهنه بندي خطر زمين لغزش در منطقه استخرسر با استفاده از روش آنبالاگان اصلاح شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پهنه بندي خطر زمين لغزش در منطقه استخرسر با استفاده از روش آنبالاگان اصلاح شده :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

طرح و بررسی مسئله زمین لغزش ها در پاره ای از کشورها به خاطرشرایط خاص محیطی بیش از دیگر کشورها مطرح است. در ایرانمطالعه لغزش ها اهمیت زیادی دارد، این اهمیت به واسطهزمین شناسی جوان ایران و کوهستانی بودن اکثر مناطق آن است.مناطق پرباران شمالی و غربی کشور نیز به سبب بارندگی های بیشترنسبت به سایر نقاط کشور بیشتر در معرض خطر زمین لغزش قراردارد ازاین رو تحقیقات فراوانی در این مناطق بر روی خطر بروززمین لغزش و علل و عوامل مؤثر بر آن و راهکارهای پایداری سازیمناطق مستعد زمین لغزش صورت گرفته است. تحقیق حاضر درمنطقه استخرسر استان گیلان انجام شد. در این تحقیق با استفاده ازروش تجربی آنالاگان اصلاح شده اطلاعات مربوط بهفرسایش پذیری، نفوذپذیری، ساختار سنگ شناسی، درجه شیب،کاربری اراضی و پوشش گیاهی منطقه و وزن دهی و رویهم اندازیلایه ها با استفاده از جداول ارائه شده، پهنه ها ی خطر زمین لغزشمشخص شد. این پهنه ها با با کلاس خطر خیلی کم، کم، متوسط و زیاد به ترتیب با مساحت های 65722/83، 4634/15، 4413/16 و 390/90 متر مربع از بیشترین تا کمترین خطر بروز زمین لغزش را دارند.

لینک کمکی