فایل word پيامدهاي زيست محيطي ريزگردها و ضرورت کاهش آن بر اساس مديريت جهادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيامدهاي زيست محيطي ريزگردها و ضرورت کاهش آن بر اساس مديريت جهادي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

استفاده نا مناسب از سرزمین و تغییرات شدید در کاربری سرزمینباعث پیدایش بحران های زیستتت محیطی از جمله تخریب خاکوآلودگی هوا ، پیشروی رو به گسترش بیابانها ، فرسایش خاک، شورو استیدی شتدن آن،کاهش تنوع زیستتی و استتعداد و قابلیت بهرهوری سرزمین گردیده است. بنا براین با مدیریت جهادی وبا استفادهمناسب از سرزمین وبخصوص شناخت ماهیت، منشاء و اثراتآلودگی هوا می توانیم در کنترل بحران ها نقش بسزایی داشتهباشیم. در این مقاله در مورد عوامل ایجاد کننده ریزگردها و اثراتآن بر محیط زیست، سلامت، اقتصاد و همچنین روشهای منشا یابیوکنترل آنها بحث گردیده است. با توجه به گرد آوری اطلاعات ، اینسوال مد نظر است که پدیده ی ریزگردها چیست؟ چگونه شکلمی گیرد؟ چه پیامد هایی به دنبال دارد ؟ با توجه به اینکه محیطزیست پایه و اساس موجودیت و تداوم زندگی بشری است ومتأستفانه جهان امروز با معضلات اساسی زیست محیطی (پدیدهبیابان زایی) روبروست، هدف این مقاله نیز شناسایی معضلات زیستمحیطی، پدیده گرد و غبار و پیامدهای ناشی از آن و هم چنینکاهش آن بر اساس مدیریت جهادی و ارائه راهکارها و راهبردهایمناسب و حمایت از منابع طبیعی و صیانت از بنیان های بومشناختی است ، که در متن مقاله آمده است.

لینک کمکی