فایل word پيش بيني تغييرات بارش در غرب کشور طي دو دهه ي آينده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني تغييرات بارش در غرب کشور طي دو دهه ي آينده :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

شبکه های محاسباتی مدل های گردش عمومی جو (GCM) به دلیل بزرگ مقیاس بودن و قدرت تفکیک کم برای استفاده در ابعاد یک ایستگاه باید ریز مقیاس شوند، از این رو، مولدهای هواشناسی برای ریزمقیاس کردن استفاده می شود. در این پژوهش، داده های خروجی مدل گردش عمومی جو HadCM3 با سه سناریو تغییر اقلیم A2, A1B و B1 توسط مدل LARS-WG در منطقه غرب ایران ریزمقیاس شد. نتایج حاصل از آن در سه ایستگاه نمونه منطقه در دوره پایه 2008-1978 و دوره آینده 2030-2011 مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ارزیابی مدل LARS-WG به بررسی میزان خطای داده های مشاهداتی و شبیه سازی شده پرداخته و مدل برای منطقه مناسب ارزیابی شد. پس از آن مقایسه دوره پایه (2008-1978) و پیش بینی 20 ساله (2030-2011) سناریوهای (A1B و A2 و B1) در ایستگاه های نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در مرحله بعد تغییرات بارش ماهانه ایستگاه ها با توجه به 3 سناریو بررسی و تحلیل شد، ایستگاه سنندج در ماه های فوریه، مارس و آوریل و ایستگاه کرمانشاه ماه های فوریه، آوریل و می بارش کاهش یافته است و ایستگاه ایلام در هیچ ماهی تغییر بارش مقدار منفی نداشته و تغییرات مثبت بوده است. در منطقه مورد مطالعه، ایستگاه ایلام بیشترین بارش در منطقه مورد مطالعه را داشته که برابر با 576.2 میلی متر و سناریو B1 با 633.4 میلی متر بارش در منطقه، بیشترین روند افزایش بارش را داشته است و سناریوهای A1B با 603 میلی متر و A2 با 600.6 میلی متر بعد از سناریو B1 قرار گرفته اند. هرچند با توجه به واقعیت های منطقه و نتایج به دست آمده و مقایسه آنها با هم، برای اطمینان از نتایج باید سایر مدل ها نیز اجرا گردد.

لینک کمکی