فایل word تاثير چند گونه بقاياي گياهي به عنوان کود سبز بر برخي خصوصيات مروفولوژيک گوجه فرنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير چند گونه بقاياي گياهي به عنوان کود سبز بر برخي خصوصيات مروفولوژيک گوجه فرنگي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي محيط زيست و منابع طبيعي

تعداد صفحات :4

چکیده مقاله:

استفاده از بقایای گیاهی به عنوان کود سبز باعث حاصلخیزی خاک،افزایش ماده آلی خاک، افزایش تعداد و فعالیت ریزجانداران خاکشده و می تواند به عنوان راهکاری پایدار در جهت غنی سازی زیستیزراعی مورد استفاده قرار گیرد.به منظور بررسی تاثیر بقایای گیاهی بر طول ریشه و اندام هواییگیاه گوجه فرنگی آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی طراحی واجرا شد. تیمارها شامل بقایای گیاهی شبدر (Trifolium pretense)، تاج خروس (Amarantuhus)، گلرنگCarthamus tinctorius.L)؛ (5 گرم بر هر کیلوگرم خاک) به همراه تیمار شاهد بودند. به منظور تجزیه تحلیل داده ها از تجزیهواریانس یکطرفه در نرم افزار Spss Version 18 و مقایسهمیانگین ها از آزمون دانکن استفاده گردید.نتایج نشان داد که استفاده از هر سه بقایای گیاهی سبب افزایشطول ریشه و اندام هوایی نسبت به تیمار شاهد گردیده و بیشترینطول ریشه مربوط به بقایای شبدر و بیشترین طول اندام هواییمربوط به بقایای شبدر و تاج خروس در گیاه گوجه فرنگی بود.

لینک کمکی